Onze basis voor het pedagogische beleid, wat ook ons werkbeleid is, wordt gevormd door de vier belangrijkste competenties;

Emotionele veiligheid;
Een veilige basis, een 'thuis'waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Persoonlijke ontwikkeling;
Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie. Met dit begrip wordt gedoeld op brede persoonlijkheidskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.

Sociale competenties;
Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties. Bijvoorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

Normen en waarden;
Eigen maken van waarden en normen, 'cultuur', van de samenleving waarvan zij deel uitmaken.

Belangrijke voorwaarden om deze competenties te kunnen realiseren, zijn:

De leidsters
Naast kennis van de ontwikkeling van kinderen is het pedagogisch handelen van de leidsters van essentieel belang. De wijze waarop zij met het kind omgaan en met elkaar, bepaalt voor een belangrijk deel of het dagverblijf en de BSO ook inderdaad de ontwikkeling van kinderen kan bevorderen.

Het groepsverband
Bij de groepsindeling is afgewogen op welke wijze voor de kinderen een zo veilig mogelijke omgeving kan worden gecreëerd waar tevens voldoende mogelijkheden zijn voor ontdekkingen en nieuwe uitdagingen.

Gecombineerde groep KDV & BSO
Door de kleinschaligheid van Sam Sammie ontbreekt er op verschillende dagen van de week een BSO groep. Zolang er niet voldoende animo is voor een volledige BSO groep zal bij vraag op die middagen voor BSO opvang de combinatie gemaakt worden van BSO met de oudere kinderen van de dagopvang.

Het maximum aantal kindplaatsen van de groep mag daarbij in de praktijk niet overschreden worden of er zal een extra leidster ingezet worden.
Er zal op momenten gebruik gemaakt worden van de stamgroep ruimte van het kinderdagverblijf maar waar mogelijk zal de gecombineerde groep van BSO en de oudere dagopvangkinderen gebruik maken van de Peutergroepsruimte of de BSO ruimte. In deze laatste 2 ruimtes is het spelmateriaal en de inrichting van de ruimte aangepast aan deze leeftijdscategorie.

De binnen - en buitenruimte
De ruimte in en om het dagverblijf en de BSO en de inrichting van de groep zijn van invloed op de ontwikkeling van kinderen. Veiligheid, hygiëne, individueel en groepsbelang spelen hierbij een rol. De inrichting zal mogelijkheden en uitdagingen bieden.

De omgang met ouders/verzorgers
Het belang van goed contact en overleg met ouders/ verzorgers is vanzelfsprekend. Zodoende leert men het kind goed kennen, zijn gedrag te begrijpen en er goed op te reageren.

Het spelmateriaal
Het spelmateriaal dat gekozen is binnen het kinderdagverblijf en de BSO, is ondersteunend aan de verschillende opvoedingsdoelen.

De activiteiten
De activiteiten die binnen het kinderdagverblijf en de BSO plaatsvinden, zijn ondersteunend aan de verschillende opvoedingsdoelen.

Indien nodig passen wij onze werkwijze aan en wijzigen het beleid. De ouders worden hier door middel van notulen van de wijziging op de hoogte gesteld.
Indien u het pedagogische beleidsplan door wilt lezen, dan kunt u deze bij de leidsters opvragen.